Наш статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ`ЄДНАННЯ АВТОВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ» (надалі – організація) є  громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян  з метою спільної реалізації своїх прав та свобод.

1.2.Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому порядку та здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку, утворюється і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Організація має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем, іншим учасником процесу в суді. Організація має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, власну символіку. Символіка Організації реєструється в установленому чинним законодавством порядку.

1.5. Повне найменування Громадської організації:

1.5.1. Українською мовою:

ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБЄДНАННЯ АВТОВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ»;

Скорочене найменування:  ГО «ОБ`ЄДНАННЯ АВТОВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ»

1.5.2. Англійською мовою:

Public organization "ASSOCIATION CAR OWNERS UKRAINE";

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів  у різних сферах громадського життя.

 2.2. Основні завдання організації є:

- об’єднання автовласників, активних водіїв, людей які пов’язані, або захоплюються         автомобілями;

- сприяння збільшенню рівня правової свідомості членів Організації та громадськості;

- вивчення, систематизація та розповсюдження прогресивного вітчизняного та   зарубіжного досвіду регулювання громадських відносин за участю автомобілістів, а також інших учасників дорожнього руху;

- сприяння наданню юридичної допомоги по захисту прав членів Організації у випадку порушення їх професійних, майнових, юридичних та інших прав та законних інтересів;

-  розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері автомобільного транспорту, дорожнього руху, автомобільних доріг;

- створення умов для найбільш сприятливої комунікації між членами  Організації, а також співпраця  з представниками іноземних неурядових  організацій з метою розвитку наукових зв’язків, обміну інформацією та професійним досвідом;

- зміцнення та розширення співробітництва з національними федераціями, об’єднаннями, асоціаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

- розповсюдження інформації і пропаганди своїх цілей та ідей;

- проведення масових заходів ( збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо);

- виконання інших завдань, направлених на реалізацію мети діяльності Організації, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Для вирішення статутних завдань Організація в порядку, встановленому чинним законодавством України:

            - розглядає звернення членів Організації, пов’язані з порушенням їх соціальних та інших прав, представляє інтереси членів Організації у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, третіми особами;

- бере участь в організації та проведенні симпозіумів, семінарів, конференцій, що стосуються мети та цілей діяльності Організації;

            - бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

- направляє членів Організації для участі в міжнародних симпозіумах та конференціях,

- сприяє оздоровленню членів Організації, реалізації їх соціальних прав;

- вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою мету (цілі);

             - звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

            - є учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

            - має право створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідатиме досягненню мети (цілей)Організації та задля сприяння її досягненню;

            - має право засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

  -  має право бути суб'єктом надання соціальних послуг у встановленому законодавством порядку;

           - має право брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльностіОрганізації;

            - має право здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.4. Для виконання статутних завдань Організація взаємодіє відповідно до законодавства з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, організаціями та установами, громадськими об'єднаннями.

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ.  ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

3.1. Членство в Організації є добровільним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 14 років, підтримують мету (цілі) Організації і визнають її Статут.

3.3. Прийом у члени Організації та виключення з членів Організації здійснюється Радою Організації.

3.4.  Прийом у члени Організації здійснюється за заявою, затвердженого Радою Організації зразка, від кандидата у члени Організації, яка подається до Ради Організації.

 Прийом у члени Організації здійснюється Радою в місячний термін з дати подання Заяви про вступ, за умови відповідності кандидата у члени Організації вимогам, визначеним  Статутом Організації, визнання ним положень установчих документів Організації та мети Організації.

3.5.  Члену Організації видається документ встановленого зразка, що посвiдчує його членство в Організації після сплати ним вступного внеску.

3.6. Всі члени Організації мають рівні права та обов’язки.

3.7. Члени Організації мають право:

 • обирати та бути обраними до виборних органiв Організації;
 • брати участь у роботi комiсiй та відокремлених  пiдроздiлiв, в реалiзацiї програм Організації;
 • брати участь в обговореннi всiх питань стосовно дiяльностi Організації;
 • вносити пропозицiї i рекомендацiї щодо полiпшення дiяльностi Організації;
 • користуватись пiльгами, послугами та допомогою, що їх надає Організація;
 • одержувати iнформацiю щодо дiяльностi всiх органiв i відокремлених пiдроздiлiв Організації;
 • використовувати найменування i символiку Організації в своїй дiяльностi за умови попереднього письмового дозволу, виданого Головою Ради Організації;
 • добровільно вийти з членiв Організації у порядку, що передбачений цим Статутом.

3.8. Члени Організації зобов'язанi:

 • додержуватись дiючого Статуту Організації;
 • своєчасно сплачувати вступний та членськi внески;
 • виконувати зобов'язання по угодах, що укладенi Організацією, рiшення Загальних Зборів Організації, рішення Ради, накази/розпорядження Голови Ради Організації, що стосуються діяльності Організації та видаються ним на виконання рішень Загальних Зборів та Ради Організації;
 • активно сприяти розвитку i вдосконаленню дiяльностi Організації, змiцненню її авторитету;
 • не допускати дiй, що завдають шкоди дiяльностi Організації.

3.9. Припинення членства в Організації може здiйснюватись в будь-який момент за бажанням члена Організації згідно поданої ним заяви, або за рiшенням Ради Організації про виключення з членiв Організації у передбачених цим Статутом порядку та випадках.

3.10. Пiдставою для виключення з членiв Організації може бути:

 • порушення Статуту;
 • несплата членських внесків;
 • дiяльнiсть, що завдає шкоди iнтересам Організації;
 • смерть члена Організації.

3.11. Розмір вступних та членських внесків щорічно визначається Радою  Організації.

 Після припинення членства в Організації вступні та членські внески не повертаються.

3.12. Члени Організації забезпечують на добровільних засадах фінансування програм Організації.


4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1. Керівними органами Організації є:

- Загальні Збори Організації - вищий орган управління Організації;

- Рада Організації – виконавчий орган Організації;

- Голова Ради Організації – керівник виконавчого органу Організації.

4.2. Вищим органом управління Організації є Загальні Збори Організації.

4.3. У засіданнях Загальних Зборів Організації беруть участь члени Організації. Один член Організації має один голос.

4.4. Загальні Збори Організації скликаються Радою Організації не рідше ніж один раз на рік. В разі необхідності, за рішенням Ради або Ревізійної комісії, а також на письмову  вимогу не менш ніж 1/3 членів Організації, можуть бути скликані позачергові Загальні Збори Організації.

4.5. Порядок денний Загальних  Зборів Організації формується та затверджується Радою Організації. Порядок денний Загальних Зборів Організації, час та місце їх проведення повідомляється Головою Ради Організації письмово всім членам Організації не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Організації.

4.6. Будь-який член Організації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних Зборів не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Організації.

4.7. Виключною компетенцією Загальних Зборів Організації є:

 • затвердження Статуту Організації;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
 • реалізація права власності на майно та кошти Організації шляхом прийняття відповідних рішень щодо напрямків використання майна та коштів Організації та надання Раді Організації, Голові Ради Організації відповідних повноважень щодо здійснення окремих функцій з господарського управління майном та коштами Організації;
 • обрання членів Ради  Організації та Ревізійної комісії Організації;
 • обрання Голови Ради та Голови Ревізійної комісії;
 • затвердження звітів Ради та Ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об`єднання такого самого статусу.

4.8. Загальні Збори Організації можуть також розглядати будь-які інші питання діяльності Організації та приймати по них рішення.

4.9. Загальні Збори Організації правомочні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Зборах присутні не менш, як 60% членів Організації. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування (якщо інший порядок не встановлений

 самими Зборами) і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Організації. Рішення Загальних Зборів Організації, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов'язковими для усіх членів та органів управління Організації. Рішення Загальних Зборів Організації про внесення  змін до Статуту Організації вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Зборах членів Організації. Рішення Загальних Зборів Організації про припинення діяльності Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 всіх членів Організації.

4.10. Ведення протоколів Загальних Зборів Організації та їх зберігання організовується Головою Ради Організації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації.

4.11. Виконавчим органом Організації, що діє в період між Загальними Зборами Організації, є Правління Організації.

4.12. Рада Організації організовує виконання рішень Загальних Зборів Організації та здійснює поточне керівництво всією діяльністю Організації.

4.13. Рада Організації є колегіальним виконавчим органом Організації.

Кількісний та персональний склад Ради Організації обирається Загальними Зборами Організації строком на 5 років.

4.13.1. Перший склад Ради Організації та Голова Ради Організації обираються на Установчих  Зборах Організації під час її створення. Наступні склади Ради обираються відповідно до цього статуту Загальними Зборами Організації.

4.13.2. Компетенція Ради Організації:

 • затвердження штатного розпису Організації;
 • затвердження емблеми, іншої символіки та атрибутики Організації;
 • звітування перед Загальними Зборами Організації;
 • розгляд питань поточної діяльності Організації та винесення по них рішень;
 • встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг членів Організації;
 • визначення та затвердження основних напрямків діяльності Організації у відповідності до рішень Загальних Зборів Організації;
 • затвердження річного бюджету Організації;
 • створення інших органів, відокремлених підрозділів Організації та затвердження їх положень;
 • виконання рішень Загальних Зборів Організації щодо реалізації права власності на майно та кошти Організації;
 • здійснення прийому до членів Організації та виключення із членів Організації;
 • організація проведення Загальних Зборів Організації, підготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборів Організації, визначення часу і місця їх проведення;
 • затвердження плану розвитку та стратегії Організації;
 • затвердження розміру вступного та членських внесків, порядку їх сплати;
 • затвердження внутрішніх положень Організації;
 • надання пропозицій та рекомендацій Загальним Зборам Організації щодо питань порядку денного;
 • прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій Організації, затвердження їх Статутів;
 • визначення загальних засад інформаційної політики Організації;
 • визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
 • вирішення інших питань діяльності Організації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Організації та Ревізійної комісії.

4.14. Чергові засідання Ради скликаються Головою Ради Організації по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.15. Порядок денний засідання Ради формується Головою Ради Організації на підставі отриманих ним пропозицій членів Ради, а також за ініціативою Голови Ради Організації.

4.16. Голова Ради Організації письмово повідомляє членів Ради про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Ради не менш, ніж за 10 (десять) днів до проведення засідання Ради.

4.17. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Ради. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

4.18. У разі технічної можливості, засідання Ради Організації може бути проведено з використанням засобів звязку. В такому випадку Голова Ради Організації забезпечує організацію проведення засідання і документальне оформлення прийнятих рішень Радою Організації. В такому випадку, протокол засідання Ради Організації з прийнятими рішеннями відповідно до порядку денного підписується членами Ради шляхом направлення факсограм в день проведення такого засідання.    

4.19. Ведення протоколів засідань Ради та їх зберігання організовується Головою Ради Організації.

4.20. Голова Ради  Організації – керівник виконавчого органу Організації.

4.21. Голова Ради Організації очолює Раду Організаціїі обирається Загальними зборами Організації із числа членів Ради Організації простою більшістю голосів терміном на 5 років з правом переобрання.

4.22. Компетенція Голови РАди Організації:

 • представляє Організацію без доручення у відносинах з усіма державними та недержавними установами, підприємствами, організаціями, громадянами;
 • укладає від імені Організації будь-які договори, угоди, контракти;
 • організовує роботу Ради, розподіляє обов'язки між його членами;
 • скликає засідання Ради, формує, порядок денний засідань Ради та головує на засіданнях Ради;
 • здійснює від імені Ради поточне керівництво діяльністю Організації між засіданнями Ради, забезпечує практичне виконання рішень Загальних Зборів Організації та Ради Організації;
 • затверджує зразки печаток та штампів Організації;
 • підписує інші документи від імені Організації, в тому числі платіжні доручення, документи бухгалтерської звітності та інші фінансові документи;
 • відкриває рахунки в установах банків;
 • готує щорічний фінансовий звіт та подає його на розгляд Ради;
 • звітує перед Загальними Зборами Організації;
 • здійснює повсякденне оперативне керівництво діяльністюОрганізації;
 • приймає нароботу та звільняє штатний персонал Організації, за винятком тих призначень, які відносяться до компетенції інших органів управління Організації;
 • виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинногозаконодавства.

4.23. Голова Ради Організації - посадова особа, на яку покладено виконавчі функції. Голова Ради Організації у своїй діяльності є підзвітним Раді Організації та Загальним Зборам Організації. В разі відсутності Голови Ради Організації його функції виконує  виконуючий обовязки Голови Ради (за рішенням Ради Організації ).

4.24. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, що складається з трьох осіб. Ревізійна комісія не являється керівним органом Організації, а є контролюючим органом Організації.

4.25. Ревізійна комісія обирається та переобирається Загальними  Зборами Організації терміном на  (п'ять) років.
4.26. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.
4.27. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу рганізації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.
4.28. Ревізійна комісія:

- здійснює контроль фінансової діяльності Організації, вимагає від посадових осіб  Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

- направляє результати перевірок Раді Організації;

- звітує про свою роботу перед Загальними Зборами Організації.

4.29. Ревізійна Комісія в своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам Організації.

4.30. Ревізійна Комісія може ініціювати скликання позачергових  Загальних Зборів Організації.

 

4.31. Звітування керівних органів Організації перед її членами.

4.31.1. Звітування Загальними Зборами Організації перед її членами забезпечується дотриманням вимог п. 4.7., п. 4.10 цього Статуту. Рада Організації щорічно звітує про свою роботу та роботу Голови Ради Організації перед членами Організації на Загальних зборах Організації. Голова Ради Організації щорічно, або на першу вимогу Ради Організації надає йому звіт про свою роботу. 

 

4.32. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Спілки та розгляду скарг.

4.32.1. Рішення, дії, бездіяльність Голови Ради Організації та/або Ради Організації  можуть бути оскаржені будь-яким членом Організації, або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю завдано (завдається) шкода, письмово до Ради Організації, яке на своєму засіданні встановлює порядок розгляду даної скарги та безпосередньо здійснює її розгляд у місячний строк. У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів за скаргою та необхідності збору додаткової інформації, даний строк може бути збільшено за рішенням Ради Організації з обов’язковим письмовим повідомленням про таке продовження скаржника.  Про результати розгляду скарги письмово повідомляється скаржнику у 10-денний термін з дня винесення рішення за скаргою члена Організації.  При незгоді з прийнятим рішенням скаржник має право оскаржити його у встановленому законодавством порядку.

4.32.2.  Рішення, дії, бездіяльність вищого керівного органу Організації можуть бути оскаржені будь-яким членом Організації, або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю завдано (завдається) шкода, шляхом направлення письмової скарги на адресу Організації. При отриманні вказаної письмової скарги, Голова Ради Організації виносить дане питання на розгляд найближчих Загальних Зборів Організації, або виносить питання на розгляд Ради Організації про скликання дострокових Загальних Зборів Організації з розгляду отриманої скарги. Одночасно про прийняті рішення письмово повідомляється скаржнику. При незгоді з прийнятим рішенням скаржник має право оскаржити його у встановленому законодавством порядку.

 

5. КОШТИ І МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ.

 

5.1. Власністю Організації можуть бути немайнові та майнові права, грошові кошти, жилі будинки, споруди виробничого і невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності та досягнення мети (цілей), передбаченої Статутом.

5.2. Майно та кошти Організації формуються за рахунок:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності;

- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги.

5.3. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.4. Право власності Організації реалізовує її вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних Зборів Організації можуть бути покладені на її керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи  Організації, або передані громадським спілкам, утвореним за участю Організації.

5.5. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

5.6. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

5.7. Організація веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової служби та сплачує до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

 

6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Організації, що приймається згідно із Статутом.

6.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі Положення про відокремлені підрозділи Організації, яке затверджується Радою Організації. Керівник відокремленого підрозділу Організації призначається Радою Організації  та діє в межах та на підставі виданого йому доручення та вказаного Положення.

6.3. Відокремлені підрозділи Організації:

- організовують виконання Статуту Організації та рішень її керівних органів;

- здійснюють пошук і консолідацію фахівців для впровадження програм Організації та досягнення цілей Організації;

- здійснюють делеговані їм органами Організації повноваження;

- ведуть облік членів Організації у своєму регіоні і контролюють сплату ними членських внесків;

- висувають кандидатури на обрання до членів ради Організації та інших осіб до створюваних Організацією органів;

- створюють постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань Організації;

- виконують інші повноваження у межах, передбачених власним Положенням та цим Статутом.

6.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації відповідно до вимог законодавства.

6.4. Припинення діяльності відокремленого підрозділу Організації здійснюється за рішенням Ради Організації в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про відокремлений підрозділ. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу, повідомлення про його закриття Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням відповідно до вимог законодавства.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

7.1. Всі зміни до Статуту Організації  вносяться за рішенням Загальних Зборів  Організації, в порядку, передбаченому цим Статутом.

7.2. Про Зміни до Статуту Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації відповідно до вимог законодавства.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

1) за рішенням, прийнятим Загальними Зборами Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації у випадках, передбачених законодавством.

8.2. Добровільне припинення діяльності Організації.

8.2.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Рішення про саморозпуск Організації приймається у порядку, встановленому цим Статутом. Загальні Збори Організації створюють ліквідаційну комісію або доручають Раді Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності Організації  як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до цього Статуту.

8.2.2. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск до уповноваженого органу з питань реєстрації згідно вимог законодавства.

8.2.3. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення  Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

8.2.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Організацією.

8.3. Реорганізація Організації.

8.3.1. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

8.3.2. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

8.3.3. Про прийняті рішення щодо реорганізації  Організації шляхом приєднання реорганізована Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

8.3.4. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, по внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного

запису, розпочинається припинення Організації.

8.4. У разі припинення Організації її майно та кошти за рішенням Загальних Зборів Організації підлягають передачі відповідно до вимог Розділу 5 цього Статуту та чинного законодавства.

Яндекс.Метрика